1. вибір тарифа виртуального офісу
Віртуальна адреса
55
Злотих / місяць

- адреса для реєстрації та управління компанією
- повідомлення про поштову кореспонденці.
- сканування поштової кореспонденці та надсилання її електронною поштою до 20 документів або 100 МБ на місяць
- архівування документів у захищеному приміщенні - одна підшивка А4 протягом одного року
- доступ до конференції кімнати 2 години на місяць
- Пакет виставлення рахунків + Склад від wfirma.pl протягом першого року використання virtoffice.pl

Ціна включає ПДВ

Zobacz wiecej ->
Пакет Оптимальний
150
Злотих / місяць

- адреса для реєстрації та управління компанією
- повідомлення про поштову кореспонденці.
- сканування поштової кореспонденці та надсилання її електронною поштою до 100 документів документів або 500 МБ на місяць
- архівування документів у захищеному приміщенні до 2-х підшивок протягом одного року
- надсилання кореспонденції на вказаний адреса раз на тиждень
- доступ до конференц-залу 5 годин на місяць
- Інтернет-пакет бухгалтерського обліку + Помічник з бухгалтерії від wfirma.pl

Ціна включає ПДВ

Zobacz wiecej ->
Професійний кабінет
450
Злотих / місяць

- адреса для реєстрації та управління компанією
- формування та надсилання електронною поштою до 50 рахунків-фактур на місяць на wfirma.pl
- повідомлення про поштову кореспонденцію
- необмежена кількість сканованих та електронних листів
- зберігання архівованих документів у віртуальній хмарі до 2 Гб
- архівування документів в захищеній кімнаті п’ять підшивок протягом одного року
- надсилання кореспонденції на вказану адресу раз на тиждень
- доступ до конференц-залу протягом 10 годин на місяць
- Бухгалтерський пакету з веб-сайту wfirma.pl

Ціна включає ПДВ

Zobacz wiecej ->
Короткий Зміст послуги:

UMOWA NAJMU LOKALU NA SIEDZIBĘ

zawarta w dniu 29.05.2023 r. w Gdańsku pomiędzy:
1) HREX sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zawodzie 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000586207, NIP 5833188734, reprezentowaną przez Marcina Bortkun – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej Wynajmującym,
a
2) ,
zwanym dalej Najemcą,
zwanymi łącznie Stronami.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy („Umowa”) jest najem 4 m2 części powierzchni biurowej lokalu użytkowego mieszczącego się w.
2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Lokalu opisanego w § 1 ust. 1.
3. Najemca będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszej Umowie.
4. Wynajmujący oświadcza, że Lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy wynikających z niniejszej Umowy.
5. Wynajmujący będzie świadczył na rzecz Najemcy usługi polegające na odbiorze korespondencji, faksów, telefonów, dokonywaniu skanu korespondencji oraz niezwłocznym powiadamianiu o jej nadejściu w zależności od pakietu usług wybranego prze Najemcę.
Wirtualny adres
Optymalny pakiet
Profesjonalne biuro
Opisy pakietów stanowią załącznik do niniejszej umowy
6. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu, a także z jego wyposażeniem i nie wnosi żadnych uwag w tym zakresie.

§ 2 Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 29.05.2023 do dnia 28.06.2023.
2. Wydanie Lokalu Najemcy nastąpiło w dniu 29.05.2023 roku.
3. Zdanie Lokalu nastąpi 28.06.2023 roku.

§ 3 Czynsz i opłaty

1. Wysokość czynszu za wynajem Lokalu wynosi 450 zł miesięcznie.
2. Kwota czynszu uiszczana jest z góry na rachunek Wynajmującego w Santander Bank Polska SA numer 51 1090 1098 0000 0001 3178 2857 poprzez serwis Przelewy24 lub przelewem.

§ 4 Odbiór korespondencji

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do odbierania korespondencji adresowanej do Najemcy na adres lokalu.
2. Wynajmujący zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do Najemcy na adres lokalu w postaci listów i przesyłek kurierskich oraz wysyłki odebranej korespondencji na adres wskazany przez Najemcę.

§ 5 Adresy kontaktowe do powiadomień

Najemca podaje następujące adresy do wysyłania powiadomień o korespondencji:
W pierwszej kolejności adres e-mail:
W drugiej kolejności telefon:

§ 6 Skanowanie korespondencji i jej archiwizacja

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do przyjmowania i otwierania przychodzącej korespondencji.
2. Wynajmujący zobowiązuje się skanować treść adresowanej na adres lokalu korespondencji i przesyłać skany korespondencji na wskazany w niniejszej umowie adres e-mail Najemcy niezwłocznie w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania.
3. Dokumenty Najemcy będą archiwizowane do ilości 100 dokumentów a powyżej tej ilości przesyłane na adres korespondencyjny wskazany w umowie bądź odbierane osobiście przez Najemcę
4. Jeżeli Najemca, który nie podał adresu korespondencyjnego, wezwany za pomocą wskazanego w niniejszej umowie adresu e-mail do odebrania dokumentów, nie odbierze ich w ciągu 30 dni od daty wezwania, to dokumenty zostaną zniszczone. W pozostałych przypadkach korespondencja zostanie wysłana na koszt Najemcy na wskazany w niniejszej umowie adres korespondencyjny.

§ 7 Obowiązki Stron

1. Wynajmujący zobowiązany jest do:
a. wydania Najemcy lokalu w stanie odpowiednim do użytkowania
b. zapewnienia działania istniejących instalacji i urządzeń umożliwiających korzystanie z wody oraz energii elektrycznej.
2. Najemca zobowiązany jest:
a. korzystać z Lokalu wyłącznie w zgodnie z jego przeznaczeniem;
b. nie dokonywać, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmian naruszających substancję Lokalu;
c. utrzymywać należyty stan sanitarny, techniczny i estetyczny Lokalu i jego wyposażenia;
d. naprawić szkody powstałe z jego winy.

§ 8 Rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa po upływie okresu, na jaki Lokal został wynajęty.
2. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. używania przez Najemcę Lokalu w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, pomimo otrzymania pisemnego upomnienia od Wynajmującego;
b. dokonania przez Najemcę wynajęcia, podnajęcia albo oddania do bezpłatnego używania Lokalu lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody Właściciela.

§ 9 Wydanie lokalu

1. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia Lokalu i wydania go Wynajmującemu, wraz z wyposażeniem, w terminie wskazanym przez Wynajmującego, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
2. W przypadku, gdy po opuszczeniu Lokalu przez Najemcę w Lokalu pozostaną rzeczy wniesione przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.